Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

понедељак, 04 јун 2018 07:34

КОНКУРС 2018 2019 ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 55/12) и Решења број: 451-02-1438/2018-05 од 27.04.2018. године,

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

                        1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

 

                        Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији (у даљем тексту: установа), имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

                     Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

                        Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.

                        Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.

                       

 

2. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

 

 

ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (30)

 

Дом ученика средњих школа – Лесковац

ул. Кајмакчаланска бр. 24,

тел. 016/242-172, 213-700

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

интернет адреса: www.domucenikale.rs

160

+141 студената

 

Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10% од расписаног броја, наменски опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

                       

                     3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

                       Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковим:

                        - за прву расподелу - од 05. до 17. јула 2018. године,                        

                        - за преостала слободна места - од 20. до 24. августа 2018. године,   

                        - за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у      

                           првој расподели - од 20. до 24. августа 2018. године

Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 05. до 17. јула, неће се накнадно примати пријаве.

                       

                        4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

- јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII   и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),

- сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

- уверење о приходима по члану породице од 01.01.-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

- диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,

- награде и похвале са учешћа у активностима у установи - дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

           

           

                        5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

                         Након истека рока за пријављивање на конкурс, сходно достављеној документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:    

1) Успех остварен у претходном школовању   

(1) општи успех од V до VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе) - исказује се бројем бодова тако што се општи успех од V до VIII разреда помножи са бројем 7;

(2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) - исказује се бројем бодова тако што се општи успех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

                        (3) резултати постигнути на такмичењима ученика VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а за освојено треће место 3 бода;

                        (4) владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике II, III и IV разреда средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.

Владања ученика у дому ученика у претходној школској години - вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен, додају до 3 бода.

За изречену васпитно-дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова, и то за:

- укор пред искључење из дома ученика - 4 бода,

- искључења из дома ученика - 5 бодова.             

                         2) Социјално-економски статус породице

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар-март текуће године.

Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар-март текуће године износи:

- од 80 до 99% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 1 бод;

- од 60 до 79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 2 бода;

- од 40 до 59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 3 бода;

- од 20 до 39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 4 бода;

- од 00 до 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 5 бодова.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

                                               

                       6. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

                        1) Рангирање

                       Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.

                        Рангирање се врши на основу достављене документације.

Напомена: Рангирање кандидата без потппуне конкурсне документације који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, рангираће се од 20. до 24. августа.

2) Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат:

(1) без једног или без оба родитеља,

(2) који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,

(3) који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.    

3) Приговор на ранг листу

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику, његовом родитељу или старатељу податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.

Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

                         Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о ученицима: јединствени матични број грађана ученика, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.

                  

                        4) Одлучивање

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

                        Одлука директора је коначна.

                        Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.   

                        Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.    

5) Смештај

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа врши распоређивање кандидата по објектима, односно собама.

Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

                        Ученик је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о здравственом стању, у складу са тачком 4. овог конкурса (уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја - не старије од 15 дана).  

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна настава.

Ученик, његов родитељ или старатељ учествују у финансирању дела трошкова смештаја и исхране у установи.

О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

 1. 7.КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 20. до 24. августа 2017. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

- из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,

- ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

- из једнородитељских породицаизвод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,

- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

- избеглице и расељена лицапотврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;

- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)   - извод из матичне књиге рођених,

- ученици који се школују за дефицитарно занимање – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени /рангирани/ у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.          

                            

                        8. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНИ РАД   

Васпитни рад у установи остварује се на српском језику.

Код установа које васпитни рад остварују на језицима националних мањина то је посебно назначено у тачки 2. конкурса, уз податке о установи.

 

НАПОМЕНА: За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог конкурса, као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установи заинтересована лица могу се обратити установама, на адресе и телефоне који су наведени у тачки 2. овог конкурса.

 

 

 

На основу члана члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 55/12) и 451-02-1439/2018-05 од 27.04.2018. године,

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

 

                                                                                                      К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

1. УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Право на смештај у у установи за смештај студената у Републици Србији (у даљем тексту: установа), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.            

                        Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

                        Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.   

 

                        Право на смештај имају кандидати из ст. 1, 2. и 3. ове тачке конкурса који испуњавају следеће услове:

                        1) студенти високошколских установа првог степена студија:

                        - основне академске студије,

                        - основне струковне студије,

                       2) студенти високошколских установа другог степена студија:

                        - дипломске академске студије – мастер,

                        - специјалистичке струковне студије,

                        - специјалистичке академске студије,

                       3) студенти високошколских установа трећег степена студија

                         - докторске студије;

                        4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и студенти основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета у ограниченом трајању по истеку редовног трајања студија према члану 30. Закона о измени и допуни Закона о високом образовању /продужена година/;

                       

                        5) студенти први пут уписани на други степен студија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

                       6) студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

                        Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама.                     

2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

                        Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију:

-   пријава на конкурс,

- уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године студија,

- потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:

 • просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;

-   уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог степена студија – за студенте I године другог степена студија,

-   уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија за студенте I године трећег степена студија,

-   уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

-   За студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.

      

           Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

                     Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

                       Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).

                       Кандидати за пријем у установе: СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица - подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студирају. Студент приликом усељења у установу доставља потврду високошколске установе, потписану од стране одговорног лица, да се у текућој школској години његово студирање финансира из буџета Републике Србије.

Кандидати за пријем у установе: СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак - подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом служби смештаја наведене установе. Пријаву на конкурс студент преузима у служби смештаја СЦ, а исту попуњава и оверава на високошколској установи одговорно лице.

 

 

3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ          

   РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

                       

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Београду:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе служби смештаја у Студентском дому “Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б) ;

-          за студенте осталих година студија од 19.09. до 31. 10. 2018. године;

-   за студенте другог и трећег степена студија од 1.10. до 5. 11. 2018. године.

     Број расположивих места: 9558

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Нишу:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 09. до 31. 10. 2018. године.

Број расположивих места: 948

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Крагујевцу:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31. 10. 2018. године.

Број расположивих места: 624

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Чачку:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31. 10. 2018. године.

Број расположивих места: 325

 

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Бору:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31. 10. 2018. године.

Број расположивих места: 278

 

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Ужицу:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31. 10. 2018. године.

Број расположивих места: 112 +(по завршетку опремања:164)

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Новом Саду:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31.10.2018. године.

Број расположивих места у Новом Саду: 2663

+208 Студентски дом Зрењанин

+140 Студентски дом Сомбор

 1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Суботици:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31.10.2018. године.

-          за студенте другог степена студија од 1.10. до 5. 11. 2018.

Број расположивих места: 699

 1. Рок за пријаву на Конкурс СЦ “Приштина” Косовска Митровица:

-          за студенте I године од 03. до 18. 09. 2018. године;

-          за студенте свих осталих година од 19. 9. до 31. 10. 2018. године.

Број расположивих места: 1677

Косовска Митровица 1135
Звечан    46
Блаце 112
Лепосавић 384
   

             Укупан капацитет установа студентског стандарда у РС:                                                                                                       17.232 + (по завршетку опремања:164)                                                          

Установе у оквиру својих смештајних капацитета - до 10 %   од расписаног броја, наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.                 

 

 

 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

                        Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

                        1) Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:

(1) за студенте I године првог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

ББ = ПО x 8  

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

                   (2) за студенте осталих година првог степена студија (односи се и на студенте у статусу продужене године), број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодов, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);        

                      (4) за студенте I године другог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

                       (5) за студенте II године другог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);                  

                      (6) за студенте I године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из првог и другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);                      

                       (7) за студенте II и III године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена студија и претходних година трећег степена студија; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; 5 = корективни фактор, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

Корективни фактор за:

*студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати....................... +1 бод

*студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати..................... +2 бода

Напомена: У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања, прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодов.

            

2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун текуће године, и то:

1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 1 бод;

2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 0 бодова;

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану породице бодује се са 1 бодом.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

 

 

 

5. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

1) Рангирање

                        Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установе.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.          

2) Предност у рангирању

                       Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:

1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова;

2) који има мањи број година студирања;

3) који има већу просечну оцену;

4) који има мањи приход по члану породице.  

 

3) Приговор

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студента у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.

Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс, доставе листе одговарајућој служби, односно установи студентског стандарда (СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица).

                       У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације врши служба смештаја (СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак) одлуком директора установе формира се комисија за расподелу места. Нацрт ранг листе објављује се у року од 72 сати од дана закључења конкурса, а коначна ранг листа у законском року.

                       Установа, односно комисија, не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о студентима: јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима.

 

4) Одлучивање                    

                        Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.

                        Одлука директора је коначна.

                        Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.                            

6. СМЕШТАЈ

 

                        На основу броја бодова на коначној ранг листи установа, односно служба смештаја установе, врши распоређивање кандидатапо објектима/собама.

                        Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата врши студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са смештајним могућностима установе.

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

                        Студент је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о општем здравственом стању у складу са тачком 2. овог конкурса (не старије од 30 дана).  

Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.

Студент учествују у финансирању дела трошкова смештаја установи.

                       

7. ПРАВО НА ИСХРАНУ

 

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.

8. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.      

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

- из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,

- студенти без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,

- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

- лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти - одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

- избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда МУП-а.                    

                       За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте, посебна ранг листа се утврђује на предлог комисије коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, односно друге релевантне здравствене установе уколико у седишту студентског центра нема студентске поликлинике.               

                       Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени /рангирани/ у односу на број пријављених кандидата и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

 

Студентски центар Београд – Београд

ул. Светозара Марковића бр.56

тел. 011/2658-699

факс: 011/3612-715

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски центар Нови Сад – Нови Сад

ул. Симе Милошевића бр.1

тел. 21/210-2400, 210-410

факс:021/458-926

e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски центар Ниш – Ниш

ул. Александра Медведева бр.2

тел:018/225-725, 226-487

факс:018/231-339

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски центар Крагујевац – Крагујевац

ул. Радоја Домановића бр.1

тел: 034/336-065, 370-202, 335-500

факс:064/370-036

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски центар „Бор” – Бор

ул. Краља Петра Првог бр. 14,

тел. 030/433-521

факс: 030/441-191

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

интернет адреса: www.scbor.ac.rs

Студентски центар Чачак – Чачак

ул. Светог Саве бр.48

тел: 032/322-302

факс: 032/322-305

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски центар Ужице – Ужице

ул. Иве Андрића бр.19

тел. 031/551-877, 553-226

факс: 031/553-235

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентси центар Суботица – Суботица

ул. Сегедински пут бр.11

тел. 024/546-637, 546-537

факс: 024/548-394

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски центар „Приштина” – Косовска Митровица

ул. Џона Кенедија бр. 6,

тел. 028/425-509, 028/425-508

факс: 028/425-511

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

интернет адреса:www.scp.org.rs