Konacna rang lista studenata I godine osnovnih studija koji su konkurisali za smestaj u Dom ucenika srednjih skola u Leskovcu

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА студената прве године основних студија ...

KONKURS ZA PRIJEM UCENIKA NA SMESTAJ U DOM 2016 2017

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ...

Preliminarna lista za drugu raspodelu ucenika 2016 2017

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ДРУГУ  РАСПОДЕЛУ - ШКОЛСКА ...

Jelovnik 16.05.-05.06.2016

Јеловник бр.7 од 16.05.2016.до 05.06.2016. ...

 • Konacna rang lista studenata I godine osnovnih studija koji su konkurisali za smestaj u Dom ucenika srednjih skola u Leskovcu

 • KONKURS ZA PRIJEM UCENIKA NA SMESTAJ U DOM 2016 2017

 • Preliminarna lista za drugu raspodelu ucenika 2016 2017

 • Jelovnik 16.05.-05.06.2016

 • Konacna rang lista studenata I godine osnovnih studija koji su konkurisali za smestaj u Dom ucenika srednjih skola u Leskovcu
  Konacna rang lista studenata I godine osnovnih studija koji su konkurisali za smestaj u Dom ucenika srednjih skola u Leskovcu

  КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

  студената прве године основних студија који су конкурисали за смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа у Лесковцу у  школској 2016/2017 годину

  Р/б

  Презиме и име

  Високо шк.

  установа

  Укупан бр. бодова

  1

  2

  3

  9

  1

  Младеновић С Магдалена

  ВТУСШ

  41,00

  2

  Митић С Катарина

  ВПШСС

  41,00

  3

  Стефановић С Петар

  Технолошки ф.

  40,60

  4

  Мицковић С Ивана

  Технолошки ф.

  40,04

  5

  Пејчић Д Тијана

  Технолошки ф.

  39,96

  6

  Јоцић С Андрија

  ВПШСС

  39,48

  7

  Маринковић Р Теодора

  ВПШСС

  39,48

  8

  Илић С Љубица

  Технолошки ф.

  39,36

  9

  Црналић Е Ален

  Технолошки ф.

  39,08

  10

  Жаревац М Миљана

  ВПШСС

  38,84

  11

  Манић Д Јована

  Технолошки ф.

  38,60

  12

  Луковић М Јована

  Технолошки ф.

  38,52

  13

  Ранђеловић С Александра

  Технолошки ф.

  38,52

  14

  Јовановић З Немања

  Технолошки ф.

  38,52

  15

  Петровић С  Александар

  ВТУСШ

  38,44

  16

  Милојковић С Наталија

  ВПШСС

  38,36

  17

  Станковић С Миона

  Технолошки ф.

  38,16

  18

  Петровић  Г Ђорђе

  Технолошки ф.

  38,04

  19

  Ђорђевић Р Андреј

  Технолошки ф.

  37,56

  20

  Лазаревић Н Александар

  ВПШСС

  37,24

  21

  Каратовић З Зорана

  Технолошки ф.

  37.08

  22

  Шљивић П Тамара

  ВТУСШ

  36,44

  23

  Терзић М Ивона

  Технолошки ф.

  36,44

  24

  Веселиновић С Далиборка

  ВПШСС

  36,36

  25

  Милошевић Г Јована

  ВТУСШ

  36,36

  26

  Ивановић Г Милован

  Технолошки ф.

  36,12

  27

  Стојановић С Богдан

  Технолошки ф.

  35,96

  28

  Крстић С Тијана

  Технолошки ф.

  35,52

  29

  Савић М Аранђел

  ВПШСС

  35,00

  30

  Станисављевић М Марко

  Технолошки ф.

  34,84

  31

  Радоја Боро

  Технолошки ф.

  34,76

  32

  Јанковић М  Кристина

  ВПШСС

  33,88

  33

  Веселиновић Н Ђорђе

  ВПШСС

  32,92

  34

  Петрески Атанасије

  Технолошки ф.

  32,84

  35

  Јовановић Ж Јована

  Технолошки ф.

  32,68

  36

  Марковић Д Александар

  Технолошки ф.

  32,52

  37

  Гигов Д Андриана

  ВПШСС

  32,36

  38

  Перић Г Александар

  Технолошки ф.

  31,04

  39

  Ристић Д Ема

  Технолошки ф.

  30,44

  40

  Ђокић Б Никола

  Технолошки ф.

  30,32

  41

  Усеновић Д Мартина

  ВТУСШ

  29,88

  42

  Бакић В Александар

  Технолошки ф.

  29,72

  43

  Гуњић Ј Ђорђе

  ВПШСС

  28,88

  44

  Петров Г. Марија

  Технолошки ф.

  26,84

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  НАПОМЕНА: Усељење студената обавиће се у понедељак,03.10.2016. године од 7-17 часова.

  У Лесковцу, 28.09.2016.године

  Комисија за спровођење конкурса

  1. Небојша Стојановић, председник

  2. Оливера Николић, члан

  3. Драган Ристић, члан

 • KONKURS ZA PRIJEM UCENIKA NA SMESTAJ U DOM 2016 2017

  Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

  МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

  СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

  На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 55/12) и Решења број: 451-02-1315/2016-05 од 22.04. 2016. године, Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

  К О Н К У Р С

  ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЛЕСКОВЦУ НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

  1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

  Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији (у даљем тексту: установа), имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

  Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије. Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума. Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама

  2. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

  Дом ученика средњих школа - Лесковац, ул. Кајмакчаланска бр. 24,

  тел./факс: 016/242-172,016/ 260-250

  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Интернет адреса: www.domucenikale.rs

  145 ученика + 135 студената

  3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

  Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

  - за прву расподелу - од 05. до 15. јула 2016. године,

  - за преостала слободна места - од 22. до 26. августа 2016. године,

  - за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 22. до 26. августа 2016. Године

  Конкурсну документацију предати у ученичком дому у улици Млинска 138, у времену од 08-14 сати, од 14 до 20 сати у улици Кајмакчаланска 24.

  4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

  Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

  - јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),

  - сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

  - уверење о приходима по члану породице од 01.01.-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

  - диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,

  - награде и похвале са учешћа у активностима у установи - дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

  Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати. Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

  1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

  Након истека рока за пријављивање на конкурс, сходно достављеној документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

  1) Успех остварен у претходном школовању

  (1) општи успех од V до VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе) - исказује се бројем бодова тако што се општи успех од V до VIII разреда помножи са бројем 7;

  (2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) - исказује се бројем бодова тако што се општи успех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

  (3) резултати постигнути на такмичењима ученика VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а за освојено треће место 3 бода;

  (4) владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике II, III и IV разреда средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере. Владања ученика у дому ученика у претходној школској години - вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен, додају до 3 бода. За изречену васпитно-дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова, и то за: - укор пред искључење из дома ученика - 4 бода, - искључења из дома ученика - 5 бодова.

  2) Социјално-економски статус породице

  Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар-март текуће године.

  Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар-март текуће године износи:

  - од 80 до 99% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 1 бод;

  - од 60 до 79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 2 бода;

  - од 40 до 59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 3 бода;

  - од 20 до 39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 4 бода;

  - од 00 до 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 5 бодова.

  Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

  6. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

  1) Рангирање

  Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу. Рангирање се врши на основу достављене документације.

  2) Предност у рангирању

  Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат:

  (1) без једног или без оба родитеља,

  (2) који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,

  (3) који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.

  3) Приговор на ранг листу

  Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику, његовом родитељу или старатељу податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са законом.

  У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.

  Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

  Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе. Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај. Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о ученицима: јединствени матични број грађана ученика, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.

  4) Одлучивање

  Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима иченика. Одлука директора је коначна. Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси. Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

  5) Смештај

  На основу броја бодова на коначној ранг листи установа врши распоређивање кандидата по објектима, односно собама. Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

  Ученик је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о здравственом стању, у складу са тачком 4. овог конкурса (уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја - не старије од 15 дана).

  Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна настава. Ученик, његов родитељ или старатељ учествују у финансирању дела трошкова смештаја и исхране у установи.

  О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

  7. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

  Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 22. до 26. августа 2016. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

  Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

  - из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,

  - ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

  - из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,

  - из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

  - лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

  - избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

  - повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а; - близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)

  - извод из матичне књиге рођених, - ученици који се школују за дефицитарно занимање – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

  За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе. Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени /рангирани/ у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

  8. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНИ РАД

  Васпитни рад у установи остварује се на српском језику. Код установа које васпитни рад остварују на језицима националних мањина то је посебно назначено у тачки 2. конкурса, уз податке о установи.

   

  НАПОМЕНА: За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог конкурса, као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установи заинтересована лица могу се обратити установи, на адресе и телефоне који су наведени у тачки 2. овог конкурса.

 • Preliminarna lista za drugu raspodelu ucenika 2016 2017

  ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ДРУГУ  РАСПОДЕЛУ - ШКОЛСКА  2016/17

  22.8. – 26.8.2016.

  Примљени ученици у другој расподели

  РАНГ

  Презиме, очево име и име ученика

  Укупно

  бодова

  01

  Ћеримовић Б. Александар

  32,50

  02

  Станковић Ж. Илија

  28,29

  03

  Ћеримовић М. Милош

  24,11

  04

  Стојиљковић  Б. Јелена

  40,13

  05

  Симић Д. Марија

  38,10

  06

  Станковић Г. Анђела

  35,75

  07

  Стевановић Н. Јелена

  34,81

  08

  Пешић Љ. Јелена

  34,40

  09

  Виденовић Н. Душко

  32,78

  10

  Ђорђевић С. Марта

  31,71

  11

  Јовановић Р. Ана

  30,40

  12

  Ранђеловић Д. Андијана

  30,03

  13

  Стошић Н. Мартин

  29,64

  14

  Тасић М. Милан

  29,60

  Нису примљени

  РАНГ

  Презиме, очево име и име ученика

  Укупно

  бодова

  15

  Стевановић Ј. Жељко

  29,49

  16

  Јаћимовић Б. Никола

  29,49

  17

  Mитић Б. Маја

  29,05

  18

  Крстић Г. Страхиња

  29,00

  19

  Стојановић И. Милица

  28,94

  20

  Арсић С. Борисав

  28,51

  21

  Стојилковић Б. Милан

  28,50

  22

  Миљковић С. Стефан

  27,95

  23

  Спасић Н. Марко

  27,89

  24

  Јовановић Љ. Анђела

  27,73

  25

  Величковић З. Жарко

  27,39

  26

  Витковић З. Александар

  27,04

  27

  Николић С. Јован

  26,81

  28

  Цветковић М. Марија

  26,61

  29

  Станојковић Б. Ђорђе

  26,48

  30

  Мишић П. Невена

  26,46

  31

  Вељковић Н. Емилија

  26,41

  32

  Борић Т. Алексанра

  26,14

  33

  Митић Г. Милош

  25,34

  34

  Живковић Љ. Јована

  24,31

  35

  Ђорђевић С. Жељко

  24,31

  36

  Ћурчић Б. Александра

  22,61

  • ДРУГА РАСПОДЕЛА  -  ЗА  ПРЕОСТАЛА  МЕСТА  СПРОВЕДЕНА  ЈЕ  У  ВРЕМЕНУ ОД        22. – 26.8.2016.

  · ПО  КОНКУРСУ  МИНИСТАРСТВА  ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ  И  ТЕХНОЛОШКОГ  РАЗВОЈА  У  ДОМУ  УЧЕНИКА  ЛЕСКОВАЦ  ЗА   ДРУШТВЕНО  ОСЕТЉИВЕ  ГРУПЕ  И  ЗА ОСТАЛЕ  КОЈИ  НИСУ ДОБИЛИ  СМЕШТАЈ  У  ПРВОМ РОКУ  ПРЕДВИЂЕНО  ЈЕ  14 МЕСТА

  · ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ГРУПА  ПРИМЉЕНО ЈЕ (3) ТРИ  КАНДИДАТА

  · ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  У  ДОМ  ЈЕ   31.8.2016   У  ВРЕМЕНУ  ОД 10,00  ДО  17,00.  У  КАЈМАКЧАЛАНСКОЈ  УЛИЦИ   БР.24

  · ПЛАЋАЊЕ  ТРОШКОВА  СМЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ,  ТРОШКОВА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И  ЕЛЕКТРОНСКЕ  КАРТИЦЕ -  ПРИЛИКОМ  УСЕЉЕЊА  УЧЕНИКА.

  · ПРИМЉЕНИ  УЧЕНИЦИ  ОБАВЕЗНО  ДОЛАЗЕ  У  ПРАТЊИ  РОДИТЕЉА  ИЛИ  СТАРАТЕЉА.

  у  Лесковцу,27.08.2016                                          Конкурсна комисија

  1. Пејчић Новица, председник

  2. Симић Предраг, члан

  3. Здраковић Драги, члан

   

Anketa o smeštaju

Smeštaj u Domu?
 

Anketa o ishrani

Ishrana u Domu?